Kunnan kehittäminen

 

Enontekiön strategiatyö 2011-2015

Enontekiön kehittämisstrategia ja toimenpideohjelma 2011-2015 valmistui lokakuussa 2011. Strategiatyöskentelyn vastuutahona on toiminut Enontekiön Kehitys Oy. Strategiatyöskentelyn kehittämisryhmiin (hyvinvointi, koulutus ja osaamisen kehittäminen, maankäytön suunnittelu, matkailu, peruselinkeinot ja viestintä) osallistui yli 40 henkilöä eri puolilta kuntaa.

 

VISIO ENONTEKIÖ VUONNA 2015

Suurtunturien Enontekiö keskellä Pohjoiskalottia on elinvoimaisten kylien, menestyvien yritysten sekä osaavien ihmisten vetovoimainen kotipaikka sekä johtava vastuullisen luontomatkailun kohde, jonka perustan muodostavat laajat erämaat.

Matkailu ja muut elinkeinot luovat hyvinvointia ja edellytykset palvelujen kehittymiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Enontekiö on ympärivuotisesti helposti saavutettavissa.

 

ARVOT


Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Arvostamme perinteistä monikulttuurisuuttamme ja olemme ylpeitä kulttuuritaustastamme ja elinympäristöstämme. Huolehdimme paikallisten väestöryhmien hyvinvoinnista ja kulttuuri-identiteetin säilymisestä ja vahvistamisesta. Kohtelemme kaikkia kuntalaisia ja asiakkaitamme tasapuolisesti, hyväksymme ja suvaitsemme erilaisuutta. Kannamme vastuuta erityisesti vanhusten, lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Turvallinen elinympäristö, inhimillinen huolenpito sekä henkinen, fyysinen, kulttuurinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat johtavia periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Kunnioitamme luontoa ja ympäristöä edistämällä kestävää kehitystä. Viihtyisä, siisti ja hyvin hoidettu ympäristö on jokaisen kuntalaisen vastuulla. Luontoympäristön kunnioittaminen ja luonnon kantokyvyn huomioiminen on johtavana periaatteena kaikessa toiminnassa.

Matkailu perustuu aidoille, paikallisille vetovoimatekijöille. Noudatamme elinkeinojen kehittämisessä kestävän kehityksen periaatteita, jolloin luonnon kantokyky ja kulttuuriympäristöjen säilyminen huomioidaan.  Kestävän matkailun suunnittelussa korostamme paikallistasolta lähtevää toimintaa ja toisaalta alueen
kokonaisvaltaista huomioimista. Tällä tarkoitetaan lähinnä myös muiden elinkeinojen huomioimista ja muiden toimijoiden ottamista mukaan suunnitteluun.

 

Yrittäjyys ja asiakaslähtöisyys

Enontekiön kunta edistää yrittäjyyttä ja yrittäjämyönteistä kulttuuria kaikessa toiminnassa.

Haluamme edistää ja tuoda esiin sisäistä yrittäjyyttä kunnan henkilöstön arkityössä. Yrittäjämäinen asenne tarkoittaa ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta
tarttua haasteisiin. Henkilökunnalle luodaan sellainen työympäristö, joka edesauttaa omaa kehitystä ja rohkaisee tuomaa omia ideoita ja ajatuksia esille.

Kunnan päätöksenteon ja asiakaspalvelun johtavia periaatteita ovat asiakastyytyväisyys, ammattimaisuus, tuloksellisuus ja eettisyys.

Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti, oikea-aikaisesti, tasapuolisesti ja ystävällisesti. Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme. Palvelumme ovat
laadukkaita ja kannamme vastuuta niiden toimivuudesta ja turvallisuudesta. Korostamme kaikessa toiminnassamme palveluhenkisyyttä.

Yrittäjyyden ja yrittäjämyönteisen ilmapiirin edistäminen toteutuu toimintakulttuurin muutoksena. Kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten
arviointi.  Kunnan päätöksentekijät ymmärtävät elinkeinoelämän monipuolisuuden ja elinvoimaisuuden merkityksen kunnan kokonaistaloudelle ja tulevaisuuden turvaamiselle.

Kunta tukee yrittäjämyönteisen ilmapiirin vahvistumista Enontekiöllä tuomalla esiin yrittäjyyden positiivisia mahdollisuuksia. Koulut sitoutetaan mukaan
yrittäjäkasvatustyöhön.

Avoimuus, positiivisuus ja jatkuva oppiminen

Kunnan päätöksenteko on avointa, rehellistä ja läpinäkyvää. Olemme valmiita ottamaan vastaan haasteita, oppimaan uutta ja uudistumaan. Kannustamme
uusien menettelytapojen ja yhteistyömuotojen käyttämiseen. Meillä on osaava ja innostava kehitysilmapiiri. Ongelmiin tartutaan jo niiden syntyvaiheessa
ja henkilökunnan työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota.

Enontekiön kunnassa tehdään töitä paremman ilmapiirin saavuttamiseksi eri intressiryhmien välille. Kaikessa toiminnassa pyritään löytämään eri osapuolia
yhdessä hyödyttävä ratkaisu. Kunnan päätöksenteossa ja kuntalaisten toiminnassa edistetään monikulttuurisen yhteistyön merkitystä ja mahdollisuuksia.

Kuntalaisia ja kyliä tuetaan kehittämään ja edistämään hyvinvointia eripuolilla Enotekiötä. Kunta ja kyläläiset yhdessä tekevät työtä kylien elinvoimaisena säilymiseksi. Haluamme turvata vanhusten ja lasten hyvinvoinnin kylissä myös tulevaisuudessa.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Kehittämisohjelman päämääränä on parantaa Enontekiön kokonaisvaltaista kilpailukykyä, vetovoimaisuutta ja paikallisen väestön hyvinvointia.

Enontekiön elävästä, monikulttuurisesta elinympäristöstä ja paikallisten väestöryhmien hyvinvoinnista ja kulttuuri-identiteetin säilymisestä huolehditaan
noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassa.

Strategiset painopistealueet koskevat kaikkia kunnan hallintokuntia ja elinkeinoelämän toimialoja.  Näihin kaikkiin painopisteasioihin voimme itse vaikuttaa.

 

Enontekiön strategiset painopistealueet vuosille 2011-2015

I  Väestö ja hyvinvointi
II Elinkeinojen kehittäminen  


Väestö ja hyvinvointi

 • Ennaltaehkäisevällä toiminnalla on keskeinen rooli kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Suuntaamme taloudellisia, henkisiä ja fyysisiä voimavaroja diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä hengitystiesairauksien ennaltaehkäisyyn, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kampanjoita toteutetaan koko kunnan alueella. 

   
      
 • Kunnan toiminta tähtää turvallisen ja elinvoimaisen kyläverkoston säilyttämiseen koko kunnan alueella. Vanhusväestön asumista kylissä edistetään kuntakeskuksen palvelujen rinnalla. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan ennen kaikkea sosiaalisesti kestävällä tavalla. 

       
      
 • Hyvinvointipalvelut tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten osallisuutta sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen merkitsee yhteisvastuuta kuntalaisten, virkamiesten ja päätöksentekijöiden kesken. Tehostamme poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvointipalvelujen      tuottamisessa.  

     

Edistämme positiivista muuttovirtaa kuntaan tarjoamalla erilaisia kannustejärjestelmiä yksittäisille ihmisille ja yrityksille.

 

Elinkeinojen kehittäminen

     

 • Kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa otamme käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. Viranomaiset, kunnat, oppilaitokset ja muut yhteiskunnan toimijat kannustavat yrittäjyyteen ja poistavat esteitä yrittäjyyden tieltä. Tavoitteena on tukea yrittäjyysmyönteistä, motivoivaa ja ennakkoluulotonta ajattelutapaa.

 

 • Kestävä taloudellinen kehitys edellyttää paikallistalouden toimintaedellytysten huomioimista kaikessa päätöksenteossa. Enontekiön kunta ja elinkeinoelämä sitoutuvat kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen julkisissa hankinnoissa, jolloin valintakriteerinä on kokonaistaloudellisesti edullisin hankinta. Kokonaistaloudellisuus merkitsee sosiaalisesti, paikallistaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää valintakriteeriä päätöksenteossa.

 

 • Alueen liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen on välttämätön edellytys Enontekiön elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kunta ja alueen yritykset sitoutuvat toimintaan, joka luo edellytykset Enontekiön lentoliikenteen vakiintumiseen ympärivuotiseksi toiminnaksi. Yhtä lailla panostamme syöttöliikenneyhteyksien kehittämiseen Kolarista ja Kittilästä.

 

 • Matkailu on Enontekiön kärkitoimiala. Toimialan kehittymisellä on myönteisiä heijastusvaikutuksia muuhun palvelusektoriin ja rakennustoimialalle.

 

 • Panostamme aktiivisesti elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja muiden elinkeinojen kehittämiseksi. Elinkeinoelämän monipuolistaminen, erityisesti paikallisten raaka-aineiden jatkojalostuksen kehittäminen, yritystyöpaikkojen lisääminen ja kansainvälistyminen ovat keskeisiä tekijöitä verotulokehityksen ja aluetalouden vahvistamiseksi. 


 

  


 

 


 
 

Sivukartta: