24.05.2016

Saamelaisten palvelut tulevassa sotessa Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Haluatko olla mukana kehittämässä saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita? Ota kantaa.

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/11/osallistuminen/125/kysely/

Saamelaisten asema on turvattu Suomen perustuslaissa ja useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään. Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa toteutetaan saamelaiskäräjistä annetulla lailla.

Saamelaisten kielellisten perusoikeuksien toteutuminen toimeenpannaan saamen kielilailla. Useisiin erityislakeihin on otettu viittaussäännös saamen kielilakiin, kun laissa säädetään muun muassa palvelun kielestä. Viittaussäännös tarkoittaa, että viranomaisen velvoitteet määräytyvät saamen kielilain mukaisesti ja kyseisen lain mukaan saamelaisella on oikeus käyttää saamea ja saada palvelua saamen kielellä. Suomen kansallinen lainsäädäntö perustuslakeineen ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset turvaavat saamelaisten oikeudellisen aseman omaan kieleen, omaan kulttuuriin ja alkuperäiskansa-asemaan.

Lainsäädäntö turvaa oikeuden saamenkielisiin palveluihin yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Edellä mainittujen lainsäädäntöjen nojalla saamenkielisen asiakkaan kielellisten ja kulttuuristen erityispiirteet tulee huomioida sosiaali- ja terveyshuollossa palvelutarpeen arvioinnissa, palvelusuunnitelmassa ja palveluiden toteutuksessa. Nyt haluaisimme kuulla, miten nämä asiat käytännössä toteutuvat.

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: