19.04.2013

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA VIERAILI ENONTEKIÖLLÄ – LAPIN KIERROS JATKUU INARISSA

Perustuslakivaliokunta tapasi Enontekiöllä 18.4. vieraillessaan Enontekiön kunnan ja saamelaiskäräjien johtoa omissa tilaisuuksissaan sekä yksityisiä ihmisiä ja kansalaisjärjestöjä yleisessä kuulemistilaisuudessa, joka järjestettiin Tunturi-Lapin luontokeskuksessa.

Enontekiön kunnanhallitus oli toimittanut perustuslakivaliokunnan jäsenille kirjelmän, jossa eriteltiin ne toimenpiteet, joihin Suomen valtion tulisi kunnan näkemyksen mukaan ryhtyä ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämisen ja biodiversiteettisopimuksen artiklan 8j tulkinnan suhteen.

Alustuksen valiokunnalle pitänyt kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli kunnan mallin, jonka mukaisesti ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämiseksi olisi perustettava riippumaton työryhmä laatimaan olosuhdeanalyysi saamelaisalueen ja saamelaisten olosuhteista. Työryhmä olisi määrättävä sille annettavassa toimeksiannossa selvittämään vähintäänkin, missä määrin ja missä laajuudessa poronhoidosta, metsästyksestä ja kalastuksesta tai muista asioista säädetty nykylainsäädäntö estää tai rajoittaa saamelaisia harjoittamasta kulttuuriinsa kuuluvia elinkeinoja vai onko tällaisia lainsäädännöllisiä rajoitteita lainkaan.

Edelleen työryhmän tulisi selvittää, mitä ovat ne biodiversiteettisopimuksen artiklassa 8j mainitut paikalliset yhteisöt, joiden perinteistä tietoa Suomi on sitoutunut sopimuksen mukaisesti kunnioittamaan, suojelemaan ja ylläpitämään. Työryhmän tulisi lisäksi selvittää, mikä on lapinkylien väestöstä polveutuvien ihmisten oikeusasema ja mikä on saamelaisalueen kuntien oikeusasema suhteessa siihen, että näiden kuntien nykyinen kulttuurinen tila on rakentunut vuosisatojen aikana porotalouden, maanviljelyksen, eränkäynnin, luontaiselinkeinojen ja kestävän kehityksen mukaisen luontomatkailun perustalle; eli perustalle, jonka nykyisten kuntien alueella sijainneet lapinkylät ovat luoneet.

Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan ILO-169 yleissopimusta ei tule ratifioida, mikäli laadittava olosuhdeanalyysi ei selkeästi osoita saamelaisten olevan sellainen ryhmä, joiden suojelemiseksi ILO-169 yleissopimus on alun perin laadittu. Kunta kuitenkin toteaa, että mikäli sopimuksen ratifiointia edes harkitaan, tulee Suomen valtion tunnustaa statuksettomat saamelaiset, jotka voivat asiakirjoin osoittaa polveutumisensa sekä perinteiset oikeutensa ja omistuksensa, alkuperäiskansaksi. Samassa yhteydessä tulisi myös tarkastella koko saamelaisalueen maantieteellistä ulottuvuutta.

”Useat valiokunnan jäsenet totesivat tilaisuuden jälkeen, että tilanteen vaikeus ja monikulmaisuus on hahmottunut heille. On myös selvää, että kun keskustellaan ihmisten identiteetistä tai siitä, kuka on alkuperäinen ja kuka ei, voivat myös tunteet kuumentua. Kunnan ehdotus riippumattoman olosuhdeanalyysin laatimisesta sai hyvin vastakaikua valiokunnalta ja toivonkin, että tilannetta lähdetään pikaisesti purkamaan ehdotuksemme mukaisesti”, toteaa kunnanjohtaja Kärnä.

Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen oli erittäin tyytyväinen, että valiokunta päätti käydä paikan päällä tutustumassa paikalliseen tilanteeseen. ”Helsingistä katsoen voi olla joskus vaikeaa hahmottaa sitä todellisuutta, jossa me täällä saamelaisalueella elämme. Näkemykseni mukaan perustuslakivaliokunta sai mukaansa hyvät eväät, joiden pohjalta tilanne voitaisiin lopulta ratkaista ja lopettaa tämä vuosikymmeniä jatkunut epätietoisuuden vaihe. Nykytilanne ei ole hyväksi kenellekään”, sanoo Alatörmänen.

Perustuslakivaliokunta jatkaa Lapin kierrostaan tänään Inarissa, jossa se kuulee asiantuntijoita kuten ILO-169 yleissopimuksen mahdollisista vaikutuksista väitellyttä tutkijatohtori Tanja Joonaa, statuksettomista saamelaisista väitöstutkimuksen tehnyttä tohtori Erika Sarivaaraa sekä eri kansalaisjärjestöjä, kuten lapinkyläyhdistyksiä, ja alueen kuntia. Valiokunta keskustelee myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtorin Liisa Holmbergin sekä Lapin liiton ja poliisin edustajien kanssa.

LISÄTIETOJA:
Mikko Kärnä P. 040 143 89 41
Seppo Alatörmänen P. 0400 390 574

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: