20.06.2016

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2015

Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2016 yksimielisesti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Toimintavuosi 2015 oli poikkeuksellinen monessa mielessä. Enontekiön Hettaan rakennettiin suunnitellusti uusi päiväkoti. Loppukeväästä kuntaa kohtasi suuri onnettomuus. Kilpisjärven monitoimitalo paloi. Tulipaloa seuranneet järjestelyt sekä uuden monitoimitalon suunnittelu antoivat toivoa uudesta alusta. Kunnanjohdossa tapahtui myös muutoksia. Kunnanjohtaja Mikko Kärnä tuli valituksi kansanedustajaksi ja hän oli töissä kuukauden. Vajaa puoli vuotta kunnanjohtajan tehtäviä hoiti oman toimensa ohessa kunnansihteeri Leni Karisaari. Kunnanjohtajan viransijaiseksi valittiin kesäkuun valtuustossa yksimielisesti Mauri Koskela. Kaiken kaikkiaan valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin.

- Enontekiön kunnassa on jämäkkää toimintaa. Kuten tilintarkastuskertomuksessa luki, on kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Suuret kiitokset kaikille osallisille, sanoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Keskeiset luvut 2015

- Veroprosentti 20,75
- Vuosikate 361.485 euroa eli 194 €/asukas, kuntakonsernin vuosikate 1.261.662 € eli 678 €/asukas
- Kunnan tilikauden alijäämä 123.329 €, kuntakonsernin ylijäämä 60.574 €
- Investoinnit (netto ) 0,83 milj. €
- Kunnan lainamäärä 5,8 milj. € eli 3 122 €/asukas, kuntakonsernin lainamäärä 12,06 milj. € eli 6480 €/asukas

Tilinpäätös 2015 toteutui 123.329 euroa alijäämäisenä. Alkuperäinen talousarvio oli 17.890 euroa ylijäämäinen. Tulosta heikensivät loppuvuoden erikoissairaanhoidon palvelujen käytön huomattava kasvu ja 118.000 euron kertapoisto Kilpisjärven monitoimitalon palon johdosta.
Kunnan taseeseen jää vuoden 2015 jälkeen ylijäämää 244.548 euroa. Konsernitaseessa on 21.306 euroa ylijäämää.
- Olen erittäin tyytyväinen kunnan vuoden 2015 toimintaan vaikka budjetti ylittyikin. Ylitys johtui erikoissairaanhoitokulujen yllättävästä kasvusta, mutta kyllä sairaiden ihmisten pitää päästä hoitoon, kertoo Rantapelkonen.

Kunnan toimintatuotot olivat 2,59 miljoona euroa. Edellisvuoteen verrattuna toimintatuotot laskivat 310.000 euroa (10,7 %). Lasku johtui lähinnä myyntituottojen, maksutuottojen ja tukien sekä avustusten pienenemisestä. Toimintatuotot toteutuivat 147.000 euroa budjetoitua pienempänä.

Kunnan toimintakulut olivat 17,3 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 2,47 %. Kuntaliiton mukaan toimintamenojen kasvu vuonna 2015 kunnissa keskimäärin oli 1 prosenttia. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin erikoissairaanhoidon palvelujen käytön lisääntymisellä. Kunnan palvelujen ostot kasvoivat 410.000 euroa (5,2 %). Kunnan henkilöstökulut pienenivät 90.000 euroa (1,2 %).

Käyttötalouden toimintakate eli nettomeno oli edelliseen vuoteen verrattuna 730.000 euroa (5,2 %) heikompi. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtion-osuuksilla.
Perusturvan nettomenot kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna 740.000 euroa (10 %). Erikoissairaanhoidon menojen kasvu oli 574.729 euroa eli 24,8 %. Sivistystoimen nettomenot kasvoivat 120.000 euroa (2,6 %) ja teknisen toimen 23.000 euroa (4,5 %). Yleishallinnon nettomenot puolestaan laskivat 160.000 euroa (11,3 %). Kunnan nettomenoista 88 % on perusturvan ja sivistystoimen menoja.

Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat

Verotulot olivat yhteensä 6,02 milj. euroa. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 3 %. Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta 4,86 miljoonaa €, yhteisöveron tuotto-osuudesta 0,34 miljoonaa € ja kiinteistöverosta 0,82 miljoonaa €. Kunnan tuloveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia toimintavuonna. Valtionosuuksia saatiin 8,8 milj. euroa. Valtionosuudet kasvoivat 4,2 %.

Kunnan vuosikate hyväksyttävän alarajalla

Kunnan vuosikate oli 361.485 euroa (194 €/asukas). Poistoja kirjattiin 484.000 euroa, mikä sisältää Kilpisjärven monitoimitalon palon vuoksi tehdyn kertapoiston. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 366.700 euroa. Vuosikate ei kata täysin suunnitelman mukaisia poistoja. Huomattava on myös, että poistojen määrä ei vastaa kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kunnan tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja, joten ne joudutaan toteuttamaan lainarahalla. Pitkällä aikavälillä kunnan tulisi kattaa vuosittaisella tulorahoituksellaan käyttötalousmenot ja investoinnit.

Päiväkoti valmistui aikataulussa

Investointimenot olivat 0,93 miljoonaa euroa (nettoinvestoinnit 0,83 milj. €). Suurin investointimeno vuonna 2015 oli päiväkoti, jonka toiminta saatiin käyntiin lokakuussa. Liikuntahallin kunnostaminen ulkoa-päin tehtiin myös viime vuonna. Kilpisjärven uuden monitoimitalon suunnittelu tehtiin pääosin viime vuonna.

- Saimme uuden päiväkodin Hettaan, ja Kilpisjärvelle tulee uusi monitoimitalo. Mutta ei kaikki ollut ruu-suilla tanssimista viime vuonna. Monia asioita pitäisi kehittää mutta emme saa elää yli varojemme. Yhdessä opitaan ja eletään jatkossakin. Siksi asenne ja yhteistyö ratkaisevat kuinka hyvin meillä menee jatkossa, korostaa uusi kunnanjohtaja.

Kunnan lainamäärä vuoden 2015 lopussa oli 5,8 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 390.000 euroa. Lainamäärän kasvuun vaikutti päiväkodin rakentaminen. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli 3122 €/asukas. Kuntaliiton mukaan lainakanta kunnissa keskimäärin on 2793 €/asukas. Enontekiön kuntakonsernin laina-määrä oli 12,06 miljoonaa euroa eli 6480 €/asukas.

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: