21.04.2016

Kunnan tilinpäätöksen alijäämä ennakoitua pienempi – kuntakonsernin tulos hivenen plussalla

Enontekiön kunnan tulos vuodelta 2015 oli 123.000 euroa alijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin tuloksen muodostuvan 17.890 euroa ylijäämäiseksi. Loppuvuoden erikoissairaanhoidon palvelujen käytön kasvu heikensi tulosta merkittävästi. Lisäksi tulosta heikensi 118.000 euron kertapoisto Kilpisjärven monitoimitalon palon johdosta. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Kunnan taseeseen jää vuoden 2015 jälkeen ylijäämää 245.000 euroa.

Enontekiön kuntakonsernin tulos oli 3700 euroa ylijäämäinen. Konsernin vuosikate oli 1,3 miljoona euroa. Konsernitaseessa edellisten tilikausien ylijäämää on 460.000 euroa.

”Viime vuoden lopulla ennakoitiin tilinpäätöksen alijäämän toteutuvan suurempana johtuen lähinnä erikoissairaanhoidon palvelujen käytön lisääntymisellä loppuvuotta kohti sekä Kilpisjärven monitoimitalon palon seurauksena tehtävästä kertapoistosta. Yleishallinnon ja sivistystoimen nettomenojen toteutuminen budjetoitua pienempänä vaikutti osaltaan siihen, että tilikauden tulos jäi vain reilut 100.000 euroa alijäämäiseksi", kertoo hallintojohtaja Leni Karisaari.

Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat

Verotulot olivat yhteensä 6,02 milj. euroa. Verotulot toteutuivat 175.000 euroa edellisvuotta suurempana, kasvua oli 3 %. Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta 4,86 miljoonaa €, yhteisöveron tuotto-osuudesta 0,34 miljoonaa € ja kiinteistöverosta 0,82 miljoonaa €. Kunnan tuloveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia toimintavuonna.

Valtionosuuksia saatiin 8,8 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 4,2 % eli 360.000 euroa edellisvuotta suurempina.

”Enontekiön kunnan liikkumavara on heikko, kun huomioidaan kunnan veroaste, riippuvuus valtionosuuksista, lainakanta, tulevaisuuden investointitarpeet sekä toimintamenojen kasvu”, sanoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Kunnan vuosikate hyväksyttävän alarajalla

Enontekiön kunnan vuosikate oli 361.485 euroa (194 €/asukas). Poistoja kirjattiin 484.000 €, mikä sisältää Kilpisjärven monitoimitalon palon vuoksi tehdyn kertapoiston. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 366.700 euroa. Vuosikate ei kata täysin suunnitelman mukaisia poistoja. Huomattava on myös, että poistojen määrä ei vastaa kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kunnan tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja, joten ne joudutaan toteuttamaan lainarahalla.

Talouden tasapaino ykköstavoite

”Enontekiön kuntastrategian keskeisenä tavoitteena on kunnan talouden tasapaino. Tavoitteena on talouden ylijäämä ja toimintamenojen kasvun saaminen lähelle valtakunnallista tasoa sekä velkaantumisen ehkäisy. Kunnassa on nimetty taloustoimikunta, joka miettii muun muassa kunnan palvelurakennetta ja tuottavuuden parantamista. Kunnan talouden ollessa tasapainoinen on voimavaroja enemmän elinvoimaisen tulevaisuuden kunnan rakentamiseen", sanoo Jari Rantapelkonen.

Kunnan toimintatuotot olivat 2,59 miljoona euroa. Toimintatuotot toteutuivat 147.000 euroa budjetoitua pienempänä. Edellisvuoteen verrattuna toimintatuotot laskivat 310.000 euroa (10,7 %). Lasku johtui lähinnä myyntituottojen, maksutuottojen ja tukien sekä avustusten pienenemisestä.

Kunnan toimintakulut olivat 17,3 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 2,47 %. Kuntaliiton mukaan toimintamenojen kasvu vuonna 2015 kunnissa keskimäärin oli 1 prosenttia. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin erikoissairaanhoidon palvelujen käytön lisääntymisellä. Lapin sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden mukaan erikoissairaanhoidon menojen kasvu kahteen edellisvuoteen verrattuna näyttää satunnaisvaihtelulta. Kunnan palvelujen ostot kasvoivat 410.000 euroa (5,2 %) ja henkilöstökulut pienenivät 90.000 euroa (1,2 %).

Kunnan käyttötalouden toimintakate eli nettomeno (toimintatuotot-toimintakulut) oli edelliseen vuoteen verrattuna 730.000 euroa (5,2 %) heikompi. Perusturvan toimintakate eli nettomenot kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna 740.000 euroa (10 %), sivistystoimen 120.000 euroa (2,6 %) ja teknisen toimen 23.000 euroa (4,5 %). Yleishallinnon nettomenot puolestaan laskivat 160.000 euroa (11,3 %).

Alla olevasta kuviosta käy ilmi kunnan eri hallintokuntien toimintakatteen eli nettomenojen kehitys 2010-2016(ta)

 

Enontekiön juhlavuoden suunnittelu käynnistyi

Ensi vuonna Suomen 100-vuotisjuhlien lisäksi Enontekiön kunta täyttää 140 vuotta, seurakunta 270 vuotta ja saamelaisten valtionrajat ylittävä yhteistyö 100 vuotta.
Juhlavuoden suunnittelu käynnistyi vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa nimettiin laajapohjainen juhlatoimikunta työryhmineen suunnittelemaan juhlavuotta. Tavoitteena on saada aikaan enontekiöläisten näköinen juhlavuosi ”Met tehemä yhessä” hengessä.

Päiväkoti valmistui omana työnä ja Kilpisjärven monitoimitalo suunniteltiin isolla porukalla

Investointimenot olivat 0,93 miljoonaa euroa (nettoinvestoinnit 0,83 milj. €). Suurin investointimeno vuonna 2015 oli päiväkoti, jonka toiminta saatiin käyntiin lokakuussa. Liikuntahallin kunnostaminen ulkoapäin tehtiin myös viime vuonna. Kilpisjärven uuden monitoimitalon suunnittelu tehtiin pääosin viime vuonna.

”Kilpisjärven monitoimitalon suunnittelu on tehty perusteellisesti ja osallistavan suunnittelun periaattein. Rakennustyöt aloitetaan kesällä ja tavoitteena on, että monitoimitalo valmistuu loppukesällä 2017 eli sopivasti Enontekiön juhlavuonna”, iloitsee Jari Rantapelkonen.

Lainakanta kasvoi maltillisesti

Kunnan lainakanta vuoden 2015 lopussa oli 5,8 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 390.000 euroa. Lainamäärän kasvuun vaikutti päiväkodin rakentaminen. Vuoden 2015 lopussa lainaa on 3122 €/asukas. Kuntaliiton mukaan lainakanta kunnissa keskimäärin on 2793 €/asukas. Enontekiön kuntakonsernin lainakanta oli 12,06 miljoonaa euroa.

Kunnan omavaraisuusaste heikkeni hieman edellisvuodesta ollen 46,64 %. Omavaraisuusasteen ollessa alle 50 % kuntatalouden velkarasite on suuri. Suhteellinen velkaantuneisuus pieneni edellisvuodesta ja oli 28,31 %. Kuntakonsernin omavaraisuusaste oli 36,53 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 48,19 %.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, p. 0400 694 945
Hallintojohtaja Leni Karisaari, p. 040 739 6062

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: