15.03.2016

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset 2016

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET 2016

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi vuoden 2016 avustukset:

Avustusten hakuaika päättyy pe 29.4.2016

1. Kulttuuritapahtuma- ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia enintään 6000 €
2. Nuorisotoimen avustuksia (perus- tai kohdeavustuksena) 4500 €
3. Liikuntatoimen perusavustuksia paikallisille liikuntajärjestöille enintään 6000 €.

Liikuntatoimen kohdeavustukset:

Liikuntatoimen kohdeavustukset on haettava 31.5.2016 ja 30.11.2016 mennessä.

1. Kohdeavustuksia paikallisille liikuntajärjestöille vähintään 2650 € koulutukseen, leireihin, tapahtumiin ja välineavustuksiin.
2. Erityisavustuksia paikallisille liikuntajärjestöille liikuntatilavuokriin 2000 €.
3. Kohdeavustuksia liikuntatoimintaa järjestäville kyläyhdistyksille enintään 1000 €

Avustukset haetaan sivistyslautakunnalta ”Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle”; joko perusavustuslomakkeella tai kohde- ja erityisavustuslomakkeella. Kulttuuritoimen avustushakemukset voivat olla myös vapaamuotoisia.

Avustushakemukset liitteineen osoitteeseen: Enontekiön kunta, Enontekiön sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Ohjeita hakumenettelystä ja –kohteista sekä hakulomakkeita saa Enontekiön kunnan sivistysosastolta, puh.040-709 0665/040-7712603, sähköpostit heikki.jarvisto@enontekio.fi/anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi. Lomakkeet ja jakoperusteet löytyvät myös osoitteesta www.enontekio.fi /palvelut/liikunta ja nuoriso.

Enontekiön kunnan sivistyslautakunta

KULTUVRA, -NUORAT- JA LIHKADEAPMIDOAIMMA DOARJAGAT 2016

Čuvgehuslávdegoddi almmuha ohcanláhkai jagi 2016 doarjagiid:

Doarjagiid ohcanáigi nohká be 29.4.2016

1. Kulturdáhpáhus- ja kulturdoaimma čuozáhatdoarjagat eanemustá 6000 €.
2. Nuoraiddoaimma doarjagat (vuođđo- dahje čuozáhatdoarjjan) 4500 €.
3. Lihkadandoaimma vuođđodoarjagat báikkálaš lihkadanservviide eanemustá 6000 €.

Lihkadandoaimma čuozáhatdoarjagat:

Lihkadandoaimma čuozáhatdoarjagat leat ohcanláhkai 31.5.2016 ja 30.11.2016 rádjai.

1. Čuozáhatdoarjagat báikkálaš lihkadanservviide uhcimustá 2650 € skuvlejupmái, leairraide, dáhpáhusaide ja dávvirdoarjagiidda.
2. Sierradoarjagat báikkálaš lihkadanservviide lihkadansajiid láigguide 2000 €.
3. Čuozáhatdoarjagat lihkadandoaimma ordnejeaddji giliservviide eanemustá 1000 €

Doarjagat ohccojit čuvgehuslávdegottis ”Gieldda doarjja searvái/ovttastussii”; jogo vuođđodoarjjaskoviin dahje čuozáhat- ja sierradoarjjaskoviin. Kulturdoaimma doarjjaohcamušat sáhttet leat maiddái friijahápmásaččat.

Doarjjaohcamušat čuvvosiiguin čujuhussii: Eanodaga gielda, Eanodaga čuvgehuslávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat.

Rávvagiid ohcanmeannudeamis ja –čuozáhagain ja maiddái ohcanskoviid oažžu Eanodaga gieldda čuvgehusossodagas, tel. 040-709 0665/040-7712603, šleađgapoasttat heikki.jarvisto@enontekio.fi/anne.keskitalo-hohti@enontekio.fi. Skovit ja juohkinvuođustusat gávdnojit maiddái čujuhusas www.enontekio.fi /palvelut/ liikunta ja nuoriso.

Eanodaga gieldda čuvgehuslávdegoddi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: