28.10.2014

Harvaan asutuille ja syrjäisille kunnille taattava oikeus toisen asteen koulutuksen järjestämiseen

Enontekiön kunta kritisoi voimakkaasti opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä lukiolain ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Kunnanhallitus antoi lausuntonsa asiasta tämänpäiväisessä kokouksessaan. Kunta on erittäin huolissaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisen turvaamisesta erityisen harvaan asutuilla ja syrjäisillä seuduilla. Lakiesityksen mukaan hakijalla ei olisi lakiin perustuvaa oikeutta järjestämisluvan saamiseen, vaikka luvan myöntämiselle säädetyt edellytykset täyttyisivät. Harkinta asiassa on opetus- ja kulttuuriministeriöllä.

Lakiesityksen olisi kunnan mielestä vähintäänkin taattava kunnille koulutuksen järjestäjinä oikeus järjestämisluvan saamiseen, mikäli luvan myöntämiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Esityksen mukaisesti kaikkien koulutuksenjärjestäjien tulee hakea uudet järjestämisluvat vuoden 2015 aikana. Enontekiön kunta ei pidä tätä kaikkien kuntien osalta tarpeellisena.

”Erityisen harvaan asutuille ja syrjäisille kunnille on taattava oikeus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen niiden niin halutessa. Esitimme ministeriölle, että kunnille joiden syrjäisyysluku ylittää arvon 0,50, taataan lakiesityksessä oikeus koulutuksen järjestämiseen niiden niin halutessa. Tällaisia kuntia on Suomessa noin 60. Lakiesitys ei ota riittävällä tavalla huomioon alueellisia erityispiirteitä”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Enontekiön kunta huomauttaa myös ministeriötä, että lakiesityksen perustelut eivät kaikilta osiltaan vastaa todellisuutta. Lakiesityksen mukaisesti järjestäjäverkon kokoaminen nykyistä vahvemmiksi toimijoiksi turvaisi koulutuksen saavutettavuutta ja vahvistaisi koulutuksen laatua koko maassa.

”Perustelut ovat kestämättömät etenkin harvaan asuttujen ja syrjäisten kuntien osalta. Järjestäjäverkon kokoaminen nykyistä vahvemmiksi toimijoiksi ei näillä seuduilla paranna koulutuksen saavutettavuutta ja koulutuksen laadun vahvistaminenkin on kyseenalaista. On myös huomattava, että ilman lukiota moni Suomen pienistä peruskouluista jäisi ilman muodollisesti kelpoisia aineenopettajia, joita lakisääteinen opetus kuitenkin edellyttää”, jatkaa Kärnä.

Kunta vaatii myös, että saamelaisalueen kunnille on erityisesti turvattava oikeus saamenkielisen lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetuksen järjestämiseen.

Lisätietoja:
Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: