09.04.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 8.4.2013: ENONTEKIÖLTÄ RATKAISUEHDOTUS ILO-169 YLEISSOPIMUKSEN RATIFIONTIEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISEKSI

Enontekiön kunnanhallitus päätti 4.4.2013 pitämässään kokouksessa toimittaa kuntaan vierailulle saapuvan perustuslakivaliokunnan jäsenille kirjelmän, jossa eritellään ne toimenpiteet, joihin Suomen valtion tulisi kunnan näkemyksen mukaan ryhtyä ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämisen ja biodiversiteettisopimuksen artiklan 8j tulkinnan suhteen. ILO-169 yleissopimus on YK:n kansainvälisen työjärjestön vuonna 1989 laatima alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus, jonka ratifiointiedellytysten selvittämiseen Suomen nykyinen hallitus on sitoutunut.

Enontekiön kunta esittää, että ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämiseksi on perustettava riippumaton työryhmä laatimaan olosuhdeanalyysi saamelaisalueen ja saamelaisten olosuhteista. Työryhmä olisi määrättävä sille annettavassa toimeksiannossa selvittämään vähintäänkin, missä määrin ja missä laajuudessa poronhoidosta, metsästyksestä ja kalastuksesta tai muista asioista säädetty nykylainsäädäntö estää tai rajoittaa saamelaisia harjoittamasta kulttuuriinsa kuuluvia elinkeinoja vai onko tällaisia lainsäädännöllisiä rajoitteita lainkaan.

Edelleen työryhmän tulisi selvittää, mitä ovat ne biodiversiteettisopimuksen artiklassa 8j mainitut paikalliset yhteisöt, joiden perinteistä tietoa Suomi on sitoutunut sopimuksen mukaisesti kunnioittamaan, suojelemaan ja ylläpitämään. Työryhmän tulisi lisäksi selvittää, mikä on lapinkylien väestöstä polveutuvien ihmisten oikeusasema ja mikä on saamelaisalueen kuntien oikeusasema suhteessa siihen, että näiden kuntien nykyinen kulttuurinen tila on rakentunut vuosisatojen aikana porotalouden, maanviljelyksen, eränkäynnin ja luontaiselinkeinojen perustalle; eli perustalle, jonka nykyisten kuntien alueella sijainneet lapinkylät ovat luoneet.

Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan ILO-169 yleissopimusta ei tule ratifioida, mikäli laadittava olosuhdeanalyysi ei selkeästi osoita saamelaisten olevan sellainen ryhmä, joiden suojelemiseksi ILO-169 yleissopimus on alun perin laadittu. Kunta kuitenkin toteaa, että mikäli sopimuksen ratifiointia edes harkitaan, tulee Suomen valtion tunnustaa lappalaiset (statuksettomat saamelaiset), jotka voivat asiakirjoin osoittaa polveutumisensa sekä perinteiset oikeutensa ja omistuksensa, alkuperäiskansaksi. Samassa yhteydessä tulisi myös tarkastella koko saamelaisalueen maantieteellistä ulottuvuutta.

”Suurin ongelma on alkuperäisyyden määrittely. Saamelaisten asema alkuperäiskansana on kiistaton, mutta aivan yhtä kiistattomasti nykyiset lain tarkoittamat saamelaiset eivät ole alueen ainoaa alkuperäisväestöä. On kestämätön ajatus, että sulautumisen johdosta kielensä menettäneitä lappalaisia rangaistaisiin vielä toisen kerran tekemällä heistä vieraita omalla maallaan. On myös täysin selvää, etteivät mitkään uudistukset saa vaarantaa esimerkiksi kuntademokratiaa tai kuntien riippumatonta kaavoitusharkintaa saamelaisalueen kunnissa.”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Perustuslakivaliokunta vierailee Enontekiöllä 18.4. ja jatkaa vierailuaan tämän jälkeen Inarissa.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: