06.02.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 5.2.2013: ENONTEKIÖN KUNTA SAAMELAISKÄRÄJÄLAKITYÖRYHMÄN KUULTAVANA

Enontekiön kunnan mediatiedote 5.2.2013

ENONTEKIÖN KUNTA SAAMELAISKÄRÄJÄLAKITYÖRYHMÄN KUULTAVANA

Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen ja kunnanjohtaja Mikko Kärnä toimivat kunnan edustajina lain saamelaiskäräjistä uudistamista pohtivan työryhmän kuulemistilaisuudessa Inarissa 5.2.2013. Kaikki saamelaisalueen kunnat olivat kuulemistilaisuudessa edustettuina.

”Oli ilahduttavaa todeta, että kaikkien saamelaisalueen kuntien näkemykset lain muutostarpeista olivat pääosin yhteneväisiä. Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan on tärkeintä, ettei kunnallisen itsehallintoon kuuluvia asioita pyritä siirtämään saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon piiriin eikä yhdenkään kuntalaisen oikeutta elämiseen, yrittämiseen ja ympäröivän luonnon hyödyntämiseen heikennetä. Saamelaismääritelmän muutostarpeet nousivat keskusteluissa myös vahvasti esille.” toteaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän työ liittyy läheisesti ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämiseen, johon pääministeri Kataisen hallitus on sitoutunut. Kunnan edustajat näkivät tilaisuudessa erityisen tärkeänä, ettei lain saamelaiskäräjistä muutoksella tai millään muullakaan lainsäädännöllisellä hankkeella heikennetä kunnallista itsehallintoa ja kunnan itsenäistä kaavoitusvaltaa tai elinkeinojen kehittämispolitiikka. Työryhmän kanssa käydyissä keskusteluissa nostettiin myös erityisesti esille alueen alkuperäisväestöstä polveutuvien ihmisten eli statuksettomien saamelaisten kestämätön oikeusasema.

”Työryhmällä on nyt historiallinen mahdollisuus uudistaa saamelaisuuden lainsäädännöllinen määrittely ja ylipäätään koko saamelaisalueen maantieteellinen ulottuvuus todellisen asutushistorian mukaiseksi sekä luoda tätä kautta menettely, jonka puitteissa jokaisella alueen alkuperäisväestöön kuuluvalla on tulevaisuudessa mahdollisuus identifioitua alkuperäiskansaksi. Uudistus on välttämätön alueella eri väestöryhmien välillä vallitsevien jännitteiden liennyttämiseksi. On myös selvää, ettei mikään lainsäädäntöhanke saa perustuslain vastaisesti vaarantaa kuntademokratiaa saamelaisalueen kunnissa.” toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Enontekiön kunta näkee saamelaisten oman kulttuuri-itsehallinnon kehittämisen äärimmäisen tärkeänä ja pyrkii tulevaisuudessa omaehtoisesti tuomaan päätöksentekojärjestelmäänsä elementtejä, joilla saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet päätöksenteossa otetaan entistä paremmin huomioon. Kunta on myös jo aiemmin päättänyt soveltaa tulevan tuulivoimayleiskaavan kaavoitusprosessissa vapaaehtoisia Akwé:Kon-ohjeita, jotka on laadittu sellaisten hankkeiden kulttuuristen-, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnille, jotka toteutetaan alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen perinteisesti asuttamilla ja käyttämillä maa- ja vesialueilla.

Saamelaiskäräjälain uudistamistarpeita käsittelevän työryhmän on tarkoitus antaa esityksensä muutostarpeista toukokuun loppuun mennessä.

LISÄTIETOJA:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen P. 040 039 0574
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 8941

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: