29.04.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 29.4.2013: KYLLÄ RETKEILYALUEELLE, EI KANSALLISPUISTOLLE – ENONTEKIÖ HALUAA SÄILYTTÄÄ KÄSIVARREN ERÄMAA-ALUEEN

Enontekiön kunnanhallitus on antanut vastauksensa Metsähallitukselle sen lausuntopyyntöön Käsivarren kansallispuistohankkeesta. Lausunnossaan kunta ilmoittaa vastustavansa minkäänlaisen kansallispuiston perustamista Kilpisjärvelle tai Käsivarren erämaa-alueelle. Kansallispuiston perustamisen sijaan kunta esittää selvityksen käynnistämistä retkeilyalueen perustamisesta ja vaatii lausunnossaan vastuutahoilta toimenpiteitä Mallan luonnonpuiston ainutlaatuisen luonnon säilyttämiseksi sekä koko Käsivarren erämaa-alueen biodiversiteetin köyhtymisen ehkäisemiseksi.

Enontekiön kunnanhallituksen kanta käsiteltävänä olevaan asiaan on muodostunut yleisen kuntalaismielipiteen pohjalta. Esimerkiksi Kilpisjärven kyläyhdistys on ilmoittanut vastustavansa kansallispuistohanketta, samoin on tehnyt Enontekiön yrittäjät ry. Kunnanhallitus katsoo lausunnossaan, että kyläyhdistyksen adressi, jossa vastustuksensa puistoa kohtaan ilmaisee noin 80 % kylän asukkaista, on niin vahva voimannäyttö, että niin ympäristöministeriön kuin kunnankin tulee sitä kunnioittaa.

”On tärkeää huomata, että koko kansallispuistohanke on oikeusvaikutteisen maakuntakaavan vastainen. Olisi erittäin toivottavaa, että niin tärkeä viranomainen kuin ympäristöministeriö sitoutuisi mainitun kaavan toteuttamiseen sen vaatimalla vakavuudella. Kansallispuiston perustamisen sijaan voitaisiin kuitenkin selvittää mahdollisuus perustaa Kilpisjärvelle valtion retkeilyalue, jollainen soveltuisi hyvin Kilpisjärven imagoon sekä maakuntakaavaan ja olisi omiaan korostamaan alueen kiistattomia luontoarvoja kuitenkaan paikkakuntalaisten ja yritysten elinmahdollisuuksia vaarantamatta. Mallan luonnonpuiston suojelun kehittämisen lisäksi valtiolta kaivataan alueella myös aktiivisia toimenpiteitä porotalouden kestävän kehityksen tukemiseksi petopolitiikkaa muuttamalla sekä kehittämällä uusia tukimuotoja, joiden myötä alueella laiduntava porokarja saadaan pääluvultaan kestävälle tasolle poroelinkeinon elinvoimaisuutta vaarantamatta”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Kunnanhallituksen mielestä kansallispuiston perustamisen puolesta ei myöskään ole esitetty riittävän vahvoja luonnonsuojelulakiin nojautuvia perusteita, sillä perustettava puisto sijaitsisi suurimmalta osaltaan jo nykyisellään suojellulla erämaa-alueella. Kansallispuiston pelätään vaarantavan alueella toimivien matkailuyrittäjien toimintaedellytykset sekä heikentävän paikkakuntalaisten oikeuksia ympäröivän luonnon hyödyntämiseen. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan suurin edunsaaja kansallispuistosta olisi Metsähallitus, mutta tämä tapahtuisi paikallisten pienyrittäjien kustannuksella ja samalla saatettaisiin menettää kymmeniä työpaikkoja Kilpisjärvellä.

Julkisuudessa käydyn keskustelun nojalla näyttääkin siltä, että kansallispuisto halutaan perustaa pääasiassa luvattoman moottorikelkkailun kitkemiseksi. Kunnanhallitus muistuttaa kannanotossaan, että luvatonta kelkkailua ei kansallispuiston perustamisella kitketä, vaan asian hoitaminen edellyttää riittävää viranomaisvalvontaa alueella, jota ollaan päinvastoin nyt heikentämässä Kilpisjärven Siilastuvan rajavartioaseman lakkauttamisen myötä.

Enontekiön kunnanhallitus vetoaakin ympäristöministeriöön sekä valtioneuvostoon ja pyytää, että kansallispuistohankkeen valmistelu keskeytetään sen ollessa selkeästi paikallisiin oloihin soveltumaton hanke, joka ei nauti paikallista hyväksyntää. Samassa yhteydessä kunta vetoaa mainittuihin tahoihin todellisen ympäristöteon tekemisen puolesta, jollainen olisi valtion osallistuminen Kilpisjärven vanhan paineviemärin uusimiseen.

LISÄTIETOJA:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

LIITTEET Enontekiön kunnan lausunto Metsähallitukselle

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: