29.11.2012

Enontekiön kunnan mediatiedote 29.12.2012 - AKWÉ:KON OHJEET KAAVATYÖHÖN – ENONTEKIÖN KUNTA HAKEE VALTIONAVUSTUSTA TUULIVOIMAYLEISKAAVALLE

AKWÉ:KON OHJEET KAAVATYÖHÖN – ENONTEKIÖN KUNTA HAKEE VALTIONAVUSTUSTA TUULIVOIMAYLEISKAAVALLE

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti tämän vuoden kesäkuussa selvittää yleiskaavoituksen avulla tuulivoimantuotannon mahdollisuudet kunnan alueella. Enontekiön kunta on kaukana kaikista valtakunnanverkon sähköntuotantopisteistä ja suuri osa kunnasta on erityisen herkkää sähkönjakelun mahdollisille häiriöille. Tuulivoimantuotannon kehittyessä alati yhä luotettavammaksi tuotantomuodoksi on tärkeää selvittää tuulivoimantuotannon mahdollisuudet kunnan alueella sekä tarkastella samassa yhteydessä tuulivoiman sääntelyvoimaksi soveltuvien ratkaisujen, kuten esimerkiksi pumppuvoimalan, rakentamismahdollisuudet.

Kaavaprosessin yhteydessä pyritään tunnistamaan kaikki mahdollisuudet sekä rajaamaan selkeästi tuotantoon soveltumattomat alueet pois tarkastelusta. Maakuntakaavassa Enontekiön kunnan alueelle on osoitettu kaksi tuulivoima-aluetta, jotka ovat Lammasoaivi ja Sonkavaara. Näiden alueiden lisäksi on kunnan tekemässä alustavassa tarkastelussa tunnistettu tuotantoon mahdollisesti soveltuviksi alueiksi Lavivaara, Latnavaara ja Laassavaara.

Kunta hakee kaavan laatimista varten valtionavustusta ympäristöministeriöltä. Kaavoitusprosessissa sovelletaan vapaaehtoisia Akwé:Kon-ohjeita, jotka on laadittu sellaisten hankkeiden kulttuuristen-, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnille, jotka toteutetaan alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen perinteisesti asuttamilla ja käyttämillä maa- ja vesialueilla. Kaavoituksen ohjausryhmään kutsutaan Akwé:Kon periaatteiden mukaisesti edustajat ainakin Lapin Liitosta, ELY-keskuksesta, paliskunnista, lapinkyläyhdistyksistä, saamelaiskäräjiltä, yrittäjäjärjestöistä, kyläyhdistyksistä, luonnonsuojelupiiristä, kalastusalueilta, riistanhoitoyhdistyksistä ja metsästysseuroista.

”On tärkeää, että kaikkia paikallisia yhteisöjä kuullaan kaavaprosessissa tasapuolisesti ja tuetaan Akwé:Kon ohjeistuksen mukaisesti näiden yhteisöjen täysipainoista sekä tehokasta osallistumista prosessiin ja sen vaikutusten arviointiin”, kertoo Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Kunnanjohtaja pitää erityisen tärkeänä, että kaikkien yhteisöjen perinteistä tietoa, innovaatioita ja käytäntöjä suojellaan sekä tunnistetaan tarkoituksenmukaiset toimenpiteet tuulivoimakaavan mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi.

Mikäli ympäristöministeriö myöntää kunnalle valtionavustuksen, on kaavoitusprosessi tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2013. Työn arvioidaan kestävän vuoteen 2014 saakka. Enontekiön kunnan tuulivoimayleiskaava on toteutuessaan ensimmäinen kunnallinen kaava, jossa sovelletaan vapaaehtoisia Akwé:Kon ohjeita.

LISÄTIETOJA:
kunnanjohtaja Mikko Kärnä, 040 143 8941

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: