18.02.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 18.2.2013: KUNTARAKENNELAKILUONNOKSELLE KOVAA KRITIIKKIÄ ENONTEKIÖLTÄ

Enontekiön kunnanhallitus antoi 18.2.2013 pidetyssä kokouksessa lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta. Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että kuntarakennelailla olisi itsessään mahdollista luoda ratkaisuja palveluntuotannon ongelmiin, mutta lakiluonnoksessa tämä jää hyvin pintapuoliseksi.

”Pidän arveluttavana, että hallitus on kuntien voimakkaasta vastustuksesta piittaamatta päättänyt käyttää lainsäädäntöä kuntarakenteiden ohjausvälineenä. Saneluratkaisuilla ei koskaan päästä parhaisiin lopputuloksiin, vaan tilaa tulisi antaa ensisijaisesti kuntalähtöiselle ja vapaaehtoisuuteen perustuvalle uudistamiselle, jota hallitus voisi toimenpiteillään tukea.” toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Kärnä on huolestunut myös valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. ”Selvitysmiehen alustavassa esityksessä mainitaan kriteereinä työpaikkaomavaraisuus ja kannustavuus. Kannustavuustekijöiden tavoitteena on, että kuntaa kannustetaan tuottamaan peruspalvelunsa keskimääräistä tasoa edullisemmin. Halutaanko palveluntuotannossa tosiaan siirtyä asiakaslähtöisestä ajattelusta kohti pelkkää kustannustehokkuusajattelua?” ihmettelee Kärnä. Työpaikkaomavaraisuuskriteeriä Kärnä pitää puhtaasti poliittisesti saneltuna kriteerinä, jonka tarkoituksena on ohjata kuntia, joissa pendelöinti on yleistä, liitoksiin keskuskuntien kanssa.

Kunnanhallitus kritisoi myös voimakkaasti liitosselvityskriteereitä, varsinkin työpaikkaomavaraisuuden, työssäkäynnin ja yhdyskuntarakenteen kriteeriä, jonka se katsoo olevan täysin pätemätön harvaan asutuilla seuduilla kuten Tunturi-Lapissa. Rakennelakiluonnoksessa esitettyjä poikkeamisperusteita kunnanhallitus sen sijaan pitää hyvinä, mutta toteaa, että poikkeamisesta tulisi säätää poikkeamiskriteerit selkeästi täyttävien kuntien osalta erikseen lailla. Liitosselvityksen laatiminen ja poikkeamisen hakeminen erikseen ilman automaattista poikkeamisoikeutta on kunnanhallituksen näkemyksen mukaan ajan sekä resurssien haaskausta sellaisten kuntien osalta, joiden voidaan jo pintapuolisella tarkastelulla todeta täyttävän asetetut poikkeamisperusteet.

Enontekiön kunnanhallitus kritisoi lausunnossaan myös uudistuksen aikatauluttamista, sillä kunnat ovat nyt pakotetut antamaan lausuntonsa ilman riittäviä tietoja siitä, miten hallitus on uudistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita. Myös valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja ylipäätään kuntien tehtäväkentän kokonaistarkastelu on kesken. Näiden tietojen puuttuminen vaikeuttaa kunnanhallituksen mukaan merkittävällä tavalla lausunnon antamista. Kuntarakennelain aikataulu ei muutoinkaan saa kunnanhallitukselta kiitosta.

”Hallitus haluaa saattaa rakennelain voimaan parin kuukauden kuluessa siitä, kun lausuntoaika päättyy. Aiotaanko kuntien antamia lausuntoja lakiluonnoksesta siis huomioida lainkaan asian jatkovalmistelussa?” ihmettelee Enontekiön kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo.

Lakiluonnoksen 20 000 asukkaan väestöpohjakriteeri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi saa myös osakseen kovaa kritiikkiä. Kunnanhallitus pitää täysin selvänä, ettei 20 000 asukkaan kuntakaan kykene yksin vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotannosta. On myös selvää, ettei kunnan väestöpohja itsessään ratkaise yhtään mitään, vaan avainsana on liitosten sijaan vapaaehtoinen yhteistyö.

Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan paras ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamiseksi olisi kotikunta-maakuntamalli, jossa maakuntataso tuottaisi vaativimmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, mutta jossa konkreettiset palvelut kuten vaikkapa vastaanottotoiminta säilytettäisiin edelleen kunnallisissa terveyskeskuksissa. Edelleen kunnat vastaisivat kuntalaisten päivittäispalveluista kuten peruskoulusta, kirjasto- ja kulttuuritoimesta sekä päivähoidosta.

Enontekiön kunnanhallitus esittää lausunnossaan harkittavaksi myös vaihtoehdon, jossa valtio ottaisi vastatakseen erikoissairaanhoidon järjestämisen koko Lapin maakunnassa. Lappi olisi kunnanhallituksen näkemyksen mukaan erinomainen maakunta asian pilotoimiseen esimerkiksi viiden vuoden seurantajaksolla, jonka jälkeen voitaisiin nähdä konkreettisesti ne hyödyt tai haitat, joita järjestely on maakunnalle mahdollisesti aiheuttanut.

Kunnanhallitus kehottaa lausuntoehdotuksensa lopuksi hallitusta muistamaan Anton Tsehovin sanat: ”Jos sinulla on kiire, älä tee mitään.”

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä

LISÄTIETOJA:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: