18.02.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 18.2.2013: ENONTEKIÖN KUNTA ESITTÄÄ SAAMELAISVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA KUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA

Enontekiön kunnanhallitus päätti 18.2.2013 pitämässään kokouksessa pyrkiä luomaan kunnallisiin päätöksentekoprosesseihin soveltuvan saamelaisvaikutusten arvioinnin ohjeistuksen, jonka avulla toimielimien päätösten vaikutukset saamelaisten kieleen ja kulttuuriin arvioidaan osana niiden valmistelua. Arvioinnista vastaisi se toimielin, jonka valmisteluvastuulle asia kuuluu.

Kunnan tavoitteena on, että ohjeistuksella luotaisiin selkeä menettely arviointitarpeen tunnistamiselle sekä arvioinnin toteuttamiselle, dokumentoinnille, raportoinnille ja seurannalle. Vaikutuksenarviointia sovellettaisiin asioiden valmisteluun, jotka koskevat yhdyskuntasuunnittelua, saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvaa elinkeinoa, saamenkielisen ja saamen kielen kouluopetusta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä tai muuta saamelaisten kieleen ja kulttuuriin liittyvää asiaa. Valmisteluvaiheessa tapahtuva vaikutustenarviointi ei itsessään vaikuta päätösten sisältöön, vaan se riippuu intressipunninnasta kussakin käsiteltävänä olevassa asiassa.

Kunnanhallitus esittää oikeusministeriölle, että se rahoittaisi saamelaisvaikutusten arvioinnin ohjeistuksen laatimisen. Kunnanhallitus toivoo, että hanke valmisteltaisiin ja toteutettaisiin yhteistyössä saamelaiskäräjien, asiasta kiinnostuneiden saamelaisalueen kuntien ja oikeusministeriön kesken Enontekiön kunnan toimiessa hankkeen hallinnoijana. Hallitus on osoittanut mahdollisesti käynnistettävälle hankkeelle maksimissaan 3000 € omarahoitusosuuden.

”Kaikkien hallintojärjestelmien, myös kunnallisen itsehallinnon, toimivuutta, avoimuutta ja joustavuutta mitataan lopulta niiden suhteella omiin vähemmistöihinsä. Saamelaisvaikutusten arvioinnin soveltaminen kehittäisi tätä suhdetta saamelaisalueen kunnissa ja voisi osaltaan liennyttää ristiriitoja, jotka kumpuavat nykyisestä vaikeasta tilanteesta liittyen ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämiseen” toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämiseksi eivät saa heikentää kuntademokratiaa saamelaisalueen kunnissa eikä rajoitetun saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon piiriin voida sisällyttää sellaisia asioita, jotka koskettavat yleisesti saamelaisalueen kuntien asukkaita. Kunnallinen itsehallintojärjestelmä on olemassa ja luotu näiden asioiden päättämiseksi. Kunnille on erityisesti turvattava kunnalliseen kehittämiseen kuuluva kaavoitusvalta ja itsenäinen elinkeinojen kehittämispolitiikka.

Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan on tärkeää, ettei saamelaisuutta tarpeettomasti rajattaisi sen ollessa ajallisesti ja alueellisesti moninaista. Enontekiön kunta onkin esittänyt lain saamelaiskäräjistä muutostarpeita tarkastelevalle työryhmälle, että ryhmä huomioisi työssään Lapin todellisen asutushistorian ja pyrkisi määrittämään saamelaisuuden sekä koko saamelaisalueen maantieteellisen ulottuvuuden sen mukaiseksi. Tätä kautta olisi mahdollisuus luoda menettely, jonka puitteissa jokaisella alkuperäisväestöön kuuluvalla olisi mahdollisuus identifioitua alkuperäiskansaksi. Mikäli määritelmää jossain vaiheessa laajennetaan, korostuu myös vaikutusarviointien laatimisen tarve tarkasteltaessa kielen ja kulttuurin elvyttämisen mahdollisuuksia.

LISÄTIETOJA: Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: