13.12.2012

Enontekiön kunnan mediatiedote 13.12.2012 - ENONTEKIÖN KUNTA TYYTYVÄINEN HALLITUKSEN ILO-169 LINJAUKSIIN

Pääministeri Kataisen hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 12. joulukuuta hallitusohjelmaan kirjattujen saamelaisiin liittyvien hankkeiden tilannetta.

Enontekiön kunnassa ollaan tyytyväisiä hallituksen päätökseen muodostaa saamelaisasioiden ministeriryhmä päättämään poliittista linjausta vaativista saamelaisasioista. Hallitus on tällä päätöksellä tunnustanut sen tosiasian, että ILO-169 yleissopimuksen mahdollinen ratifiointi edellyttää sitä, että vaikeiksi osoittautuneisiin kysymyksiin on ensin löydettävä sellaiset kansalliset ratkaisut, jotka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Hallitus on päättänyt valmistelun yhteydessä käydä avointa vuoropuhelua ILO-sopimuksen tarkoituksesta ja merkityksestä – käytännössä siis ylipäätään koko sopimuksen tarpeellisuudesta.

Ratifiointia ei voida enää valmistella ja käsitellä pelkästään Saamelaiskäräjien ja oikeusministeriön kesken, vaan hallitus on ymmärtänyt, että ILO-169 yleissopimuksen osapuolia ovat alkuperäiskansa saamelaisten lisäksi myös muu alueen alkuperäisväestö, joka polveutuu muinaisten lapinkylien väestöstä ja joka on sulautumisen johdosta menettänyt kielensä, eikä heitä siten ole hyväksytty saamelaisrekisteriin. Hallitus on myös pitänyt tärkeänä, että saamelaisasioita valmistelevat työryhmät ja muut valmisteluelimet kuulevat laajasti kaikkia saamelaisten kotiseutualueella asuvia eri osapuolia. Tämä on tärkeä periaate ja sillä varmistetaan, että kaikkien saamelaisten kotiseutualueen kuntalaisten perustuslailliset oikeudet tullaan ottamaan huomioon.

Enontekiön kunta on myös tyytyväinen linjaukseen, jolla maa- ja metsätalousministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan saamelaisten osallistumisoikeuksien lisäämistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöä koskevassa päätöksentekomenettelyssä. Samalla on päätetty ottaa huomioon muun paikallisen väestön osallistumismahdollisuudet ja tarvittavat säännökset tuodaan Metsähallitusta koskevaan organisaatiolainsäädäntöön. Tämä tarkoittaa, että muun muassa kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen artiklan 8j mukaisten muiden paikallisten yhteisöjen oikeudet tullaan tulevaisuudessa ottamaan huomioon saamelaisten oikeuksien lisäksi.

Enontekiön kunta toivookin, että vaikeiksi osoittautuneiden kysymysten ratkaisuun ryhdytään hakemaan avaimia puolueettoman asiantuntijaryhmän laatiman olosuhdeanalyysin kautta, jolla selvitetään missä määrin ja missä laajuudessa poronhoidosta, metsästyksestä, kalastuksesta tai muista asioista säädetty nykylainsäädäntö estää tai rajoittaa saamelaisia harjoittamasta kulttuuriinsa kuuluvia elinkeinoja vai onko tällaisia lainsäädännöllisiä rajoitteita laisinkaan. Edelleen on selvitettävä, mitkä tai mitä ovat ne kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen mukaiset paikalliset yhteisöt, joiden tietämystä, keksintöä ja käytäntöä Suomi on sitoutunut kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kunnioittamaan ja suojelemaan. Tämän lisäksi analyysillä on eritoten selvitettävä, mikä on lapinkylien väestöstä polveutuvien ihmisten ja saamelaisalueen kuntien oikeusasema suhteessa ILO-169 yleissopimukseen sekä siihen, että näiden yhteisöjen nykyinen kulttuurinen tila on rakentunut vuosisatojen aikana porotalouden, maanviljelyksen, eräkäynnin, luontaiselinkeinojen sekä kestävän kehityksen luontomatkailun perustalle.

” Avoin ja aidosti kaikki osapuolet huomioiva valmisteluprosessi sekä laajat kuulemiskierrokset ovat ainoa mahdollisuus tämän umpisolmun avaamiseksi. Mikäli hallituksen linjausta noudatetaan, neuvotellaan asioista tästä eteenpäin Saamelaiskäräjien ja valtion edustajien lisäksi niin kuntien kuin kaikkien muidenkin paikallisten yhteisöjen, erityisesti statuksettomien saamelaisten, edustajien kesken. ” toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

LISÄTIETOJA:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: