12.11.2012

Enontekiön kunnan mediatiedote 12.11.2012 / MINISTERIÖT: SAAMELAISALUEEN MAANOMISTUSOLOJA EI TARPEEN JÄRJESTELLÄ UUDELLEEN

Enontekiön kunnan mediatiedote 12.11.2012

MINISTERIÖT: SAAMELAISALUEEN MAANOMISTUSOLOJA EI TARPEEN JÄRJESTELLÄ UUDELLEEN

Pääministeri Kataisen hallituksen tarkoituksena on käsitellä ILO-169 yleissopimuksen mahdollista ratifiointia ja sen edellytyksiä seuraavassa hallituksen iltakoulussa marraskuussa. Enontekiön kunta on toimittanut valtioneuvostolle kirjelmän, jossa eritellään ne toimenpiteet joihin hallituksen tulisi kunnan näkemyksen mukaan ryhtyä tilanteen ratkaisemiseksi sekä esitetään kunnan kanta niin ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiin kuin biodiversiteettisopimuksen artiklan 8j tulkinnan laajentamiseen. Kunta on lähestynyt asiassa myös YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevää komiteaa.

Enontekiön kunta on viime viikkoina neuvotellut kyseisistä asioista niin maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön kuin oikeusministeriönkin virkamiesten sekä valtakunnanpoliitikkojen kanssa. Niin virkamieskunta kuin pääosa valtakunnanpoliitikoistakin tiedostaa hyvin ne ongelmat, joita ILO-169 yleissopimuksen mahdolliseen ratifiointiin liittyy. Tämän lisäksi ympäristöministeriö on luvannut järjestää biodiversiteettisopimuksen artiklan 8j tulkinnan laajentamisesta neuvottelun, jossa kuultavina ovat kyseisen artiklan 8j tarkoittamat muut paikalliset yhteisöt, jotka ovat historiallisesti eläneet ja edelleen elävät Saamelaisalueella rinnan alkuperäiskansamme saamelaisten kanssa. Myös oikeusministeriö on luvannut järjestää laajan kuulemiskierroksen Saamelaisalueen kunnissa ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiedellytysten selvittämiseksi ensi kevään aikana. Tämä on linjassa kunnan ehdotuksen kanssa, jonka mukaisesti tässä tilanteessa tulisi laatia riippumaton olosuhdeanalyysi, jolla selvitetään nykylainsäädännön mahdollisesti asettamat rajoitteet saamelaiskulttuurin harjoittamiselle sekä selvitetään, mikä on lapinkylien väestöstä polveutuvien ihmisten ja Saamelaisalueen kuntien oikeusasema suhteessa ILO-169 yleissopimukseen. Kunnan puolelta neuvotteluihin ovat osallistuneet kunnanvaltuuston puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo sekä kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

” Eri ministeriöt ja valtakunnanpoliitikot ovat suhtautuneet kunnan näkemyksiin näistä asioista erittäin positiivisesti. Olen vakuuttunut siitä, että asian suhteen löydetään kansallinen ratkaisu, jonka myötä vuosikymmeniä kestänyt epätietoisuus ja epävarmuus saadaan lopultakin päättymään. Aikakin on jo ajanut ILO-169 yleissopimuksen ohitse.” toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo. ”Vuosikymmeniä vellonut keskustelu maa- ja vesioikeuksista on luonut ainoastaan eripuraa ja vastakkainasettelua, joka tulisi nyt lopettaa ja keskittyä oleelliseen eli saamen kielen elvyttämiseen ” toteaa puolestaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo.

Kaikkien ministeriöiden johdonmukaisena kantana on ollut, että Saamelaisalueen maanomistusoloja ei ole tarpeen eikä niitä voida järjestellä uudelleen. Enontekiön kunta näkeekin, että tässä tilanteessa on pyrittävä kansalliseen ratkaisuun, jolla turvataan saamen kielen ja kulttuurin säilyminen elinvoimaisena sekä taataan koko Saamelaisalueen väestölle riittävät osallistumisoikeudet alueen maankäytön suunnitteluprosesseissa huomioiden saamelaisten lisäksi myös muut paikalliset yhteisöt. Hyväksyttävän kansallisen ratkaisun löytämisen jälkeen hallituksen on tehtävä lopullinen päätös siitä, että Suomi ei ratifioi ILO-169 yleissopimusta sen ollessa soveltumaton Suomessa vallitseviin oloihin ja oikeusjärjestykseen. Mikäli ILO-169 yleissopimus kuitenkin ratifioidaan, tulee saamelaismääritelmää laajentaa ja edelleen tunnustaa ns. lappalaisten sekä Saamelaisalueen kuntien erityinen oikeusasema alueella.

” Niin Saamelaisalueen kuntien kuin Suomen valtionkin tehtävänä on taata koko Saamelaisalueen väestölle yhtäläiset mahdollisuudet elää, olla ja harjoittaa elinkeinojaan tällä ainutlaatuisella alueella. Toimintatapojen tulee perustua aitoon monietnisyyteen, jossa erilaiset väestöryhmät ja alkuperäiset paikalliskulttuurit toimivat syrjimättömästi yhdessä ja jossa eri ryhmiä sekä eri elinkeinoja ja ammatinharjoittajia kohdellaan tasapuolisesti; aivan kuten esimerkiksi ILO-111 yleissopimus edellyttää.” toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

LISÄTIETOJA:
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo P. 040 766 98 34
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo P. 040 721 39 34

LIITTEET

Enontekiön kunnan kirjelmä valtioneuvostolle 15.10.2012

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: