01.11.2012

Enontekiön kunnan mediatiedote 1.11.2012 / ENONTEKIÖN KUNTA: ILO-111 YLEISSOPIMUSTA NOUDATETTAVA

Enontekiön kunnan mediatiedote 1.11.2012

ENONTEKIÖN KUNTA: ILO-111 YLEISSOPIMUSTA NOUDATETTAVA

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimus numero 111 käsittelee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää. Suomi on ratifioinut yleissopimuksen vuonna 1970. Sopimuksessa tarkoitetaan syrjinnällä kaikkea erottelua, hyljeksintää tai suosintaa rodun, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän perusteella, mistä on seurauksena, että samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työmarkkinoilla tai ammatin harjoittamisen yhteydessä tehdään tyhjäksi tai niitä rajoitetaan, sekä kaikenlaista muuta erottelua, hyljeksintää tai suosintaa, josta on seurauksena, että samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tehdään tyhjäksi tai niitä rajoitetaan.

Metsähallituksen Saamelaisalueella toteuttama maankäytön suunnittelupolitiikka sekä kansallinen lainsäädäntö, esimerkiksi erämaalaki, on asettanut eri elinkeinot eriarvoiseen asemaan ja osaltaan rajoittanut tiettyjen elinkeinonharjoittajien toiminnanvapautta.

ILO-111 yleissopimuksella jokainen jäsenvaltio on sitoutunut kehittämään ja noudattamaan sellaista kansallista politiikkaa, jonka tarkoituksena on maan olosuhteisiin ja käytäntöön soveltuvin keinoin edistää yhtäläisten mahdollisuuksien suomista ja tasavertaista kohtelua työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä silmällä pitäen sitä, että kaikki syrjintä tässä suhteessa lopetetaan. Sopimuksella jäsenvaltiot ovat myös sitoutuneet peruuttamaan sellaiset lain säännökset ja muuttamaan sellaiset hallinnolliset ohjeet ja menettelytavat, jotka ovat ristiriidassa tämän politiikan kanssa.

” Olisi tärkeää, että esimerkiksi erämaalaki avattaisiin valmisteluun ja varmistettaisiin lainsäädännöllisin keinoin esimerkiksi matkailuyrittäjille yhtäläiset mahdollisuudet toimia näillä alueilla yhdessä poroelinkeinon ja muiden luontaiselinkeinojen kanssa ottaen myös aidosti huomioon saamelaiskulttuurin tarpeet. Konkreettinen esimerkki asiasta on, että matkailuyrittäjillä ei nykyisellään ole mahdollisuutta perustaa pysyviä tukikohtia erämaa-alueille. Metsähallituksen ja Ympäristöministeriön tulee myös kehittää esimerkiksi maankäytön suunnittelussa käytettävää Akwé:Kon menettelyä siten, että sen soveltamisessa otetaan huomioon saamelaisten lisäksi myös muut paikalliset yhteisöt sekä elinkeinonharjoittajat tasavertaisina ryhminä. Tämän lisäksi tulisi tarkastella, asettavatko Metsähallituksen omat hallinnolliset ohjeet sekä erämaa-alueiden hoidon ja käytön suunnitelmat nykyisellään eri ammatinharjoittajat ja väestöryhmät keskenään eriarvoiseen asemaan Saamelaisalueella”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Sopimuksen 5 artiklassa todetaan, että erityisiä suojelu- tai auttamistoimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä muiden kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien sopimusten tai suositusten johdosta, ei ole pidettävä syrjintänä. Artiklassa viitataan esimerkiksi ILO-169 yleissopimukseen, jota Suomi ei ole ratifioinut. Enontekiön kunta vastustaa ILO-169 yleissopimuksen ratifiointia, sillä se asettaisi Enontekiön kuntalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan heikentäen kuntalaisten omaisuudensuojaa, oikeusturvaa sekä oikeutta elinkeinojen harjoittamiseen. ILO-169 yleissopimuksen ratifioinnin myötä Enontekiön kuntalaisten samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työmarkkinoilla sekä ammatin harjoittamisen yhteydessä vaarantuisivat.

” ILO-111 yleissopimusta tulisi myös tarkastella käsiteltäessä Näkkälän paliskunnan saamelaisten poronhoitajien ja Saamelaiskäräjien esittämää vaatimusta paliskunnan jakamisesta pohjoiseen ja eteläiseen osaan. Jakamisesta päättävän toimielimen on tarkasteltava, suosisiko jakaminen toista osapuolta toisen kustannuksella ILO-111 yleissopimuksen hengen vastaisesti ja miten mahdollinen uusi raja-aita vaikuttaisi muiden ammatinharjoittajien toimintamahdollisuuksiin alueella. Enontekiön kunta ei ota kantaa Näkkälän paliskunnan sisäisiin asioihin, mutta kunta on ilmoittanut vastustavansa uutta raja-aitaa, jota on kaavailtu rakennettavaksi mikäli paliskunta jaetaan. ”, toteaa Kärnä.

Lisätietoja:

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: