28.05.2012

ENONTEKIÖN KUNNAN KANTA ILO-169 YLEISSOPIMUKSEN RATIFIOINTIIN

Enontekiön kunnanhallitus päätti 28.5.2012 pitämässään kokouksessa esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee periaatepäätöksen kunnan kannasta itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 169 ratifiointiin. Johtti Sápmelaččat rs:n Berit-Ellen Juuso jätti kunnanhallituksen esityksestä eriävän mielipiteen.

Kunnanhallituksen esityksessä valtuustolle todetaan, että sopimuksen ratifiointiin liittyy useita ongelmakohtia. Näitä ovat muiden muassa saamelaismääritelmä, saamelaisalueen maantieteellinen ulottuvuus sekä erityisesti yleissopimuksen maata ja maankäyttöä koskevien artiklojen tulkintaongelmat. Saamelaiset ja muut Enontekiön kuntalaiset olisivat vaarassa joutua sopimuksen ratifioinnin myötä eriarvoiseen asemaan. Sopimus myös muuttaisi Saamelaisalueen maanomistusoloja sekä maan- ja vedenkäyttöoikeuksia tavalla, joka olisi omiaan synnyttämään erittäin vakavia ristiriitoja paikallisten asukkaiden välillä.

Kunnan kantana on, että saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet tulee turvata kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Omalta osaltaan kunta pyrkii toimimaan asiassa suunnannäyttäjänä ja täyttämään kaikki saamen kielilain sille asettamat vaatimukset sekä edelleen vahvistamaan saamen kielen asemaa ja saamelaisten kulttuurisia oikeuksia kaikilla kunnan toimintasektoreilla varhaiskasvatuksesta vanhustyöhön. Kunta pyrkii toimimaan yhtä lailla niin suomalaista kuin saamelaistakin syntyperää olevien kuntalaisten edunvalvojana ja edelleen kehittämään yhteistyötään Saamelaiskäräjien kanssa.

Enontekiön kunta kuitenkin vastustaa niin ILO-169 yleissopimuksen kuin muidenkin sellaisten sopimusten ratifiointia, jotka asettaisivat Enontekiön kuntalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan heikentäen kuntalaisten omaisuudensuojaa ja oikeusturvaa. Mikäli ILO-169 yleissopimus kuitenkin ratifioidaan, näkee kunta parhaaksi, että sen maata ja maankäyttöä koskevat artiklat rajattaisiin ratifioinnin ulkopuolelle. Kunta esittää myös toiveenaan, että valtio kuulisi Saamelaisalueen kuntia aina silloin, kun se valmistelee ILO-169 yleissopimuksen kaltaisten sopimusten ratifiointia, joiden vaikutukset ulottuvat suoraan ja välillisesti näiden kuntien toimintaan sekä vaikuttavat näiden kuntien kuntalaisten elinmahdollisuuksiin.

Edelleen kunnanhallitus päätti pyytää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kuntia laatimaan vastaavan periaatepäätöksen kuntien kannasta ILO-169 yleissopimuksen ratifiointiin.

Enontekiön kunnanvaltuusto käsittelee kunnan periaatteellisen kannan sopimuksen ratifiointiin seuraavassa kokouksessaan.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä
vt. kunnanjohtaja
Enontekiön kunta
P. 040 143 89 41
mikko.karna@enontekio.fi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: