09.08.2013

ENONTEKIÖLLE HALUTAAN VALTIOLLINEN RAJAT YLITTÄVÄN TERVEYDENHUOLLON YHTEYSPISTE

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Lain uudistamisen taustalla on vuoden 2014 alussa voimaan tuleva EU:n potilasdirektiivi, jonka mukaisesti jatkossa suomalaiset voivat vapaasti hakeutua minkä tahansa toisen EU:n jäsenvaltion julkisen ja yksityisen terveydenhuollon piiriin. Vastaavasti potilasdirektiivi tuo myös mukanaan velvoitteen, jonka mukaisesti Suomen julkisella terveydenhuollolla on velvoite hoitaa myös muiden EU-maiden kansalaisia. Lain soveltaminen koskee pääsääntöisesti myös muita Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita, kuten Norjaa.

Laissa määrätään, että rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvää viestintää ja tietojenvaihtoa varten Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustetaan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste. Yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa tietoa terveydenhuoltopalvelujen käyttämisestä ja siitä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta Suomessa ja muissa EU-valtioissa. Yhteyspiste toimii yhteistyössä muiden valtioiden yhteyspisteiden kanssa ja osallistuu rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Enontekiön kunta on lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle esittänyt, että yhteyspiste sijoitettaisiin Enontekiölle. Kunnanjohtaja Mikko Kärnä pitää yhteyspisteen sijoittamista kuntaan tarkoituksenmukaisena ratkaisuna. ”Enontekiön kunnalla on pitkät perinteet terveydenhuollon rajayhteistyöstä sekä Ruotsin kuin Norjan viranomaisten kanssa ja kunta sijaitsee liikenteellisesti erittäin tärkeässä pohjoismaisessa solmukohdassa, jonka takia alueen ihmiset käyttävät joustavasti terveydenhuollon palveluita pohjoismaissa. Asioinnin sujuvuuden vuoksi on tärkeää, että yhteyspiste toimii tiiviissä yhteistyössä myös terveydenhuollon palveluita tuottavien rajakuntien kanssa. Yhteyspisteen sijoittamista Enontekiölle puoltaa myös se, että kunta on osa saamelaisaluetta ja koska saamelaiset sijoittuvat usean eri valtion alueelle, tulisi yhteyspisteessä olla ammattitaitoa myös saamen kielestä sekä saamelaisista omakulttuurisista terveydenhuollon palveluista”, toteaa Kärnä.

Kunnanjohtajan mukaan Suomen valtion valmisteilla olevassa arktisessa strategiassa painotetaan Suomen arktisten alueiden tärkeyttä. Valtion toimenpitein voidaan tukea näiden alueiden kehittymistä sijoittamalla sinne valtiollisia toimintoja. Yhteyspisteen sijoittaminen Enontekiölle olisi merkittävä kunnan elinvoimaa sekä sen kansallista ja kansainvälistä merkitystä parantava toimenpide, joka vastaisi osaltaan strategian päämääriin. Kunnanjohtaja toteaa, että kunta pyrkii neuvottelemaan asiasta sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

LIITE: Kunnan lausunto STM:lle laista rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: