03.03.2014

Enontekiö: SOTE-lain mahdollistettava alueelliset ratkaisut

Enontekiön kunta on ilmoittanut sosiaali- ja terveysministeriölle, että se pitää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista annetun luonnoksen tavoitteita hyvinä ja kannattaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatiota. Lakiluonnos ei kuitenkaan kunnan näkemyksen mukaan huomioi riittävällä tavalla eri alueiden erityispiirteitä. Kunta huomauttaa, että Lapissa on käynnissä oman, nämä erityispiirteet huomioivan, sosiaali- ja terveydenhuollon mallin laatiminen, joka on tarkoitus esitellä alueellisena vaihtoehtona sosiaali- ja terveysministeriölle tämän vuoden aikana.

Uudistus sisältää erityisesti kaksi elementtiä, joiden tavoite ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaaminen vaan pikemminkin kuntarakenneuudistuksen vauhdittaminen ja niihin on tästä syystä suhtauduttava kriittisesti. Uudistuksen hallintomallin kytkeminen pelkästään vastuukuntaan ja maakunnan keskuskaupunkiin ei ole toimiva ratkaisu etenkään Lapissa. Kunta pitää myös tärkeänä, että alueellisesti olisi mahdollista toteuttaa erilaisia ratkaisuja ilman reunaehtoja. Epäselväksi myös jää, miten turvattaisiin suppean väestöpohjan alueiden asukkaiden vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen esityksen mukaisissa hallintorakenteissa.

Kunnan mielestä järjestämislain itsessään tulisi vastata myös rahoituksellisiin haasteisiin ja pyrkiä kohti yksikanavaista rahoitusjärjestelmää, jossa rahoitus kanavoitaisiin alueelliselle palvelut järjestävälle taholle. Järjestämislakiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon erityislakeihin tulisi myös kirjata selkeät säännökset siitä, mitkä palvelut järjestetään kohtuullisen matkan päässä kansalaisen asuinpaikasta. Kunta pitää myös tärkeänä, että järjestämislaki mahdollistaisi rajat ylittävän yhteistyön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Ruotsin ja Norjan valtioiden kanssa. Sen sijaan ehdotuksen kirjaukset saamenkielisten palvelujen järjestämisvelvollisuudesta ja vähemmistökielten jaostosta saavat kunnalta kiitosta. Saamenkielisten palveluiden rahoitukseen on kunnan mielestä kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

”Mikäli uudistuksen reunaehtoja lievennetään, voidaan mahdollistaa nykyistä paljon aluelähtöisempien ja myös palveluiden järjestämisen kannalta parempien toimintamallien käyttöönotto. Suomi on laaja maa eikä sen kaikkia alueita voida asettaa samaan muottiin. Näin merkittävän uudistuksen on myös turvattava reuna-alueiden ihmisten vaikuttamismahdollisuudet omien sosiaali- ja terveyspalvelujensa järjestämiseen”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Lisätiedot:

Mikko Kärnä, Enontekiön kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: