10.06.2014

ENONTEKIÖ: ILO-SOPIMUSTA EI VOIDA VIELÄ RATIFIOIDA

Enontekiön kunnanhallitus antoi tänään kokouksessaan lausuntonsa hallituksen esityksestä ILO-169 yleissopimuksen ratifioimisesta. Kunta pitää positiivisena, että oikeusministeriö on ottanut ratifioinnin lähtökohdaksi etnisen puolueettomuuden, joka on kunnan näkemyksen mukaan ainoa mahdollinen lähtökohta, mikäli sopimus aiotaan ratifioida. Kunta pitää lain perusteluiden suhdetta sopimuksen tuomien velvoitteiden lähtökohtiin kuitenkin epäselvinä ja ratifiointiesitykseen liittyy sen mielestä edelleen ongelmakohtia, erityisesti keskeneräisten ja keskeisten lainsäädäntöhankkeiden suhteen, jotka tulisi ratkaista ennen esityksen antamista eduskunnalle.

Enontekiön kunta on esittänyt oikeusministeriölle asiakokonaisuuksien listan, joista ministeriön tulee sen mielestä huolehtia ennen ratifiointiesityksen antamista. Ensimmäiseksi tulee kunnan mielestä säätää saamelaiskäräjälaki, jossa saamelaismääritelmä vastaa ILO-169 yleissopimuksen 1. artiklan subjekteja siten, että määritelmä noudattelee KHO:n viimeisintä tulkintaa saamelaismääritelmästä. Lisäksi kunta esittää nyt lausuntokierroksella olevan Metsähallituslain palauttamista jatkovalmisteluun ja kunnan laista antamien huomioiden huomioimista jatkokäsittelyssä.

Enontekiö vaatii myös valtiota toteuttamaan kansainvälisen työjärjestön suosituksen mukaisen väestönlaskennan, jolla selvitetään alkuperäiskansaan kuuluvien lukumäärä ja heidän maantieteellinen sijoittumisensa. Samaten valtion tulee kunnan mielestä määrittää ne toimenpiteet, joiden nojalla varmistetaan, että myös ne henkilöt, jotka eivät ole merkittyinä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, mutta jotka tästä huolimatta täyttävät ILO-169 yleissopimuksen artiklan 1 kriteerit, voivat nauttia sopimuksen edellyttämästä suojelusta. Tämän lisäksi riippumattoman työryhmän tulisi tarkastella saamelaisalueen maantieteellistä ulottuvuutta kokonaisuutena ja valtion tulisi myös saattaa loppuun isojakotoimitus niissä pohjoisen kunnissa, joissa se on vielä kesken, ja vahvistaa toimituksen kautta tiloille niille kuuluvat, perustuslain omaisuuden suojaa nauttivat oikeudet.

”Ratifiointiesitys sisältää hyviä elementtejä, mutta useat asiakokonaisuudet ovat vielä valitettavan kesken. Näin merkittävän päätöksen kanssa ei voida hätäillä. On myös huomattava, että mikäli tällaisen valtiosopimuksen hyväksyminen edellyttää muutoksia Suomen lainsäädäntöön, tulisi kaikki lainsäädäntömuutokset käsitellä samassa hallituksen esityksessä ja eduskunnan on tiedettävä, mistä se lopulta päättää. Nyt esitetty laki ei vastaa tähän Suomen valtiosopimusoppaan suositukseen”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

LISÄTIETOJA:

Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

LIITTEET: Enontekiön kunnanhallituksen lausunto ILO-169 yleissopimuksen ratifioinnista

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: