16.01.2017

Hakukuulutus rakennustarkastajan virkaan

Pitkäaikaisen rakennustarkastajan jäädessä eläkkeelle, etsimme Enontekiön kuntaan

RAKENNUSTARKASTAJAA

Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten mukainen kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Kokemus kunnallisesta päätöksenteosta katsotaan eduksi. Edellytyksenä on ajokortti ja tarvittaessa oman auton käyttömahdollisuus sekä kyky liikkua ja tulla toimeen itsenäisesti maastossa niin kesällä kuin talvellakin.

Monipuolisen tehtävän hoitaminen vaatii asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa otetta haasteelliseen tehtävään sekä hyvää yhteistyökykyä. Rakennustarkastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteisten rakennusvalvontatehtävien hoitaminen kuten lupiin liittyvät ohjaus-, valmistelu-, päätös-, katselmustehtävät ja rakennetun ympäristön valvontatehtävät sekä maa-aineslain mukaiset tehtävät.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään heti, virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (tehtäväkohtainen palkka 3054,08€/kk + mahdollinen ammattialalisä).

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa pe 3.2.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Enontekiön kunta, tekninen lautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi, viitteeksi: Rakennustarkastajan virka.
Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee esittää ennen viran vastaanottamista.

Lisätietoja antavat:
Tekninen johtaja Kimmo Lämsä 0400-393798 s-posti: kimmo.lamsa@enontekio.fi
Rakennustarkastaja Eino Mäkelä 0400-168 885 s-posti: eino.makela@enontekio.fi

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi

-------------------

Guhkesáigásaš huksendárkkisteaddji bázedettiin ealáhahkii, ohcat Eanodaga gildii

HUKSENDÁRKKISTEADDJI

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea EHÁ 4§ 3. momeanttas dárkkuhuvvon bargui heivvolaš huksensuorggi alla-skuvladutkkus dahje 108§ sirdásannjuolggadusain dárkkuhuvvon gelbbolašvuohta. Lassin ohccis galgá leat doarvái vásáhus huksenplánemis ja ieš huksenbargguin. Hárjánupmi gieldda mearrádusbargamis gehččojuvvo ovdun. Eaktun leat vuodjenkorte ja dárbbu mielde iežas biilla geavahanvejolašvuohta sihke nákca johtit ja birget iehčanasat meahcis nu geassit go dálvitge.

Máŋggabealat barggu dikšun eaktuda áššehasvuđot ja ámmátdáiddolaš bargovuogi hástaleaddji barggus ja buori ovttasbargodáiddu. Huksendárkkisteaddji deháleamos bargguide gullet lágas ásahuvvon huksengohcinbargguid dikšun nugo lobiide gulavaš rávven-, válmmaštallan-, mearridan-, dárkkistanbarggut ja huksejuvvon birrasa gohcinbarggut sihke eanaávnnaslágas dárkkuhuvvon barggut.

Virggi deavdimis čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi. Virgi devdojuvvo dalán, virgái válljejuv-von galgá ovdal virggi vuostáiváldima ovdanbuktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis. Bálká mearrašuvvá gieldda teknihkalaš bargoveaga virge- ja bargoeaktosoahpamuša mielde (bargobálká 3054,08€/mb + vejolaš ámmátsuorgelassi).

Ohcamušaid ánsologahallamiin sihke oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit be 3.2.2017 dmu 12.00 rádjai čujuhusain: Eanodaga gielda, teknihkalaš lávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje šleađgapoasttain kirjaamo@enontekio.fi, čujuheapmin:
Huksendárkkisteaddji virgi. Ohcamušat eai máhcahuvvo. Originála oahppo- ja bargoduođaštusaid galgá ovdanbuktit ovdal virggi vuostáiváldima.

Lassidieđuid addiba:
Teknihkalaš hoavda Kimmo Lämsä 0400-393798 s-poasta: kimmo.lamsa@enontekio.fi
Huksendárkkisteaddji Eino Mäkelä 0400-168 885 s-poasta: eino.makela@enontekio.fi

Lassidieđut Eanodaga gielddas www.enontekio.fi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: